Zapraszamy do współpracy WARSZTATY, MECHANIKÓW - Oferujemy atrakcyjne upusty cenowe !!!

Producenci
Zwroty i reklamacje
 1. Gwarancje i reklamacje

  1. Sprzedający udziela Klientowi na dostarczany towar 12-miesięcznej gwarancji, chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej. Zasilacze do urządzeń są objęte 3-miesięczną gwarancją.
  2. Jako datę rozpoczęcia biegu okresu gwarancji, traktuje się datę sprzedaży widoczną na dokumencie sprzedaży (faktura VAT bądź paragon).
  3. O zaistniałych wadach Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.
  4. Reklamowany sprzęt, klient zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Sprzedającego na własny koszt i ryzyko, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz kopię dowodu zakupu.
  5. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem wraz z pełnym opisem usterki. Brak załączonego opisu usterki będzie skutkował wydłużeniem tego terminu.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo od odmówienia naprawy gwarancyjnej i odesłania sprzętu do Klienta na jego koszt, w przypadku nieczytelnych numerów seryjnych lub naruszenia plomb gwarancyjnych.
  7. W przypadku, gdy nie zostanie stwierdzone uszkodzenie urządzenia lub uszkodzenie nastąpiło z winy Klienta, Sprzedający obciąży Klienta kosztami konserwacji, czyszczenia, ekspertyz oraz transportu do siedziby Klienta.
  8. W przypadku gdy usunięcie wad towaru jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, Sprzedającego uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany towaru na wolny od wad.
  9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zasadne reklamacje były zrealizowane w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia. W przypadku, gdy realizacja reklamacji nie będzie możliwa w tym terminie, Sprzedający poinformuje Klienta o szczególnym trybie postępowania.
  10. Reklamacje zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji nie mogą być dla Klienta podstawą do wstrzymania lub odmowy płatności za dany towar.
  11. Gwarancja nie obejmuje rozwiązywania problemów spowodowanych przez niezgodność z innymi urządzeniami lub usługami.
  12. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu lub dostarczonego z urządzeniem.
  13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:
   zdarzeń losowych (zalanie, pożar, uszkodzenie na skutek wyładowania elektrycznego itp.)
   uszkodzeń mechanicznych
   eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem urządzenia w tym wynikającej z braku wiedzy użytkownika
   przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione

 

  2. ZWROTY

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy należy wypełnić druk odstąpienia od umowy i wysłać go do nas droga elektroniczną (email) bądź listownie, przed upływem określonego czasu zwrotu. DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 5. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej (email, sms).
 6. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym.
 7. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów za zakupiony towar, poza bezpośrednimi kosztami przekazania, odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 8. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, opakowanie produktu jest zniszczone bądź rozerwane, Sprzedający dokonując zwrotu należności obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
 9. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 10. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, oraz otrzymanego towaru, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za towar. Powyższe nie dotyczy kosztów przesłania i odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem od Konsumenta.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
  1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl